СҮҮЛД ЗАРЛАСАН ЗАР

D1/GO/002 Тоног төхөөрөмж худалдан авах зар

Дуусах огноо: 19.01.25   11:50:00

Зарласан огноо: 19.01.15

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Бараа

3 - хоног үлдсэн

D2/GO/001  Тавилга худалдан авах зар

Дуусах огноо: 19.01.25   11:50:00

Зарласан огноо: 19.01.15

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Бараа

3 - хоног үлдсэн

B4/CS/0005 ДХТХМ-д төр хувийн хэвшлийн түншлэлээр /РРР/ хэрэгжүүлж байгаа төслүүдийн эргэн төлөлтөд шаардагдах зардлын төлөвлөлтийг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх дотоодын зөвлөх үйлчилгээ

Дуусах огноо: 19.01.07   17:00:00

Зарласан огноо: 18.12.24

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

D1/GO/001 Хуулиудаар гарын авлага, цаатан иргэнд тэтгэмж олгох тухай журмаар товхимол хэвлүүлэх

Дуусах огноо: 18.12.10   11:50:00

Зарласан огноо: 18.12.03

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Бараа

Хүлээж авах хугацаа дууссан

C4/CS/011 Эрсдэлд суурилсан хяналтын гарын авлага англи хэлнээс монгол хэлрүү орчуулах дотоод зөвлөх

Дуусах огноо: 18.12.14   17:00:00

Зарласан огноо: 18.11.30

Захиалагч: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B22/CS/012 Дотоодын зөвлөх үйлчилгээ: Төсвийн хүрээнд санхүүгийн үүрэг хүлээх, түүнийг ЗГСУМС/FBver7/ програмд бүртгэж тайлагнах боломжийг судлан, нэвтрүүлэхэд техникийн туслалцаа үзүүлэх, туршилтыг зохион байгуулах дотоодын зөвлөх үйлчилгээ /багийн гишүүн/

Дуусах огноо: 18.12.10   17:00:00

Зарласан огноо: 18.11.26

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

B22/CS/011 Төсвийн хүрээнд санхүүгийн үүрэг хүлээх, түүнийг ЗГСУМС/FBver7/ програмд бүртгэж тайлагнах боломжийг судлан, нэвтрүүлэх туршилтыг зохион байгуулах дотоодын зөвлөх үйлчилгээ /багийн ахлагч/

Дуусах огноо: 18.12.10   17:00:00

Зарласан огноо: 18.11.26

Захиалагч: Сангийн яам

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан

C4/CS/09 СЗХ-ны стратегид суурилсан чадавхийг бэхжүүлэх хэрэгцээ шаардлагыг судлах, сургалтын хөтөлбөр боловсруулах олон улсын зөвлөх сонгон шалгаруулах

Дуусах огноо: 18.11.15   17:00:00

Зарласан огноо: 18.11.01

Захиалагч: Санхүүгийн зохицуулах хороо

Төрөл: Зөвлөх үйлчилгээ

Хүлээж авах хугацаа дууссан


НИЙТ ЗАР

Нийт

74
зар байна

ЗАРЫН ТӨРЛӨӨР